ANUNȚ/ INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Platforma Națională a Femeilor din Moldova a fost lansată în 2012 ca o inițiativă națională care sprijină emanciparea femeilor și a fost înființată oficial în 2016, avand ca obiectiv principal sporirea rolului femeii în societate și în afaceri, abilitarea drepturilor și oportunităților, de a susține creșterea potențialului feminin în domeniul antreprenorial și managerial în Republica Moldova. PNFM s-a dezvoltat cu succes, construind o comunitate de peste 3000 de femei din toate regiunile Moldovei. Platforma are o experiență substanțială reunind femei și fete pentru a comunica, inspira și a împărtăși din experiența proprie, provocarea discuțiilor cu privire la probleme stringente, cum ar fi discrepanțele de gen în antreprenoriat, femeile în contextul migrației etc. Este important de menționat că PNFM se concentrează pe regiuni, unde aceste eforturi sunt cele mai necesare.

În perioada  16 septembrie 2021 – 31 decembrie 2022, Platforma Națională a Femeilor din Moldova (PNFM) și Centrul de Drept al Femeilor (CDF) implementează Proiectul “Suport pentru co-crearea programelor de abilitare economică a femeilor supraviețuitoare a violenței în bază de gen” implementat în parteneriat cu UN Women Moldova și sprijinul financiar al Suediei.

Având în vedere domeniile de activitate, PNFM și CDF își propune să aducă schimbări în viața victimelor violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, ruperea cercului violenței și abilitarea victimelor, astfel încât acestea să-și cunoască drepturile, să devină independente și să-și recapete încrederea în forțele proprii și potențialul lor de dezvoltare.

Scopul Proiectului este susținerea abilitării economice a femeilor supraviețuitoare a violenței în bază de gen prin dezvoltarea a 5 programe de scară mică/5 instrumente de abilitare economică.

Obiectivul concursului constă în selectarea unei companii/organizații care va acorda servicii de instruire și mentorat pentru femeile supraviețuitoare ale violenței în bază de gen (în raioanele Soroca, Telenești, Hîncești, Ștefan Vodă și mun. Bălți) pentru creșterea gradului de conștientizare cu privire la drepturile, oportunitățile de angajare și dezvoltare profesională.

Obiectivul general al proiectului constă în asigurarea suportului consultativ, informativ  și de mentorat privind promovarea abilitării economice a femeilor, în special a  femeilor  supraviețuitoare violenței de gen având prioritate cele din regiunile rurale,  prin reducerea inegalității de gen și sporirea accesului acestora la resurse informaționale  privind programele  financiare și oportunitățile de dezvoltare antreprenorială. Grupul țintă va beneficia de:

a.     Informații, consultări, servicii de sprijin și abilitare economică și formarea necesară pentru a-și asigura un loc de muncă;

b.     Instruire în crearea și dezvoltarea unei afaceri;

c.      Mentorat și sprijin de coaching în crearea și dezvoltarea unei afaceri;

d.     Consultanță pentru a accesa programe de sprijin pentru afaceri disponibile la nivel național;

e.     Consultanță și suport întru  dobândirea cunoștințelor  substanțiale pentru a deveni antreprenori;

f.      Consultanță și suport în procesul de elaborarea a planurilor de afaceri.

În contextul pandemiei COVID-19, metodologia de oferire a sesiunilor de instruire (față în față sau online) va fi decisă înainte de organizarea de facto a acestora.

Responsabilități

1.      Elaborarea conceptului  Programului „Suport pentru co-crearea programelor de abilitare economică a femeilor supraviețuitoare a violenței în bază de gen” a sesiunilor de instruire pentru creșterea gradului de conștientizare cu privire la drepturile economice și oportunitățile de angajare și  dezvoltare profesională  în calitate de antreprenor – a  femeilor  supraviețuitoare violenței de gen, care să răspundă la nevoile specifice de abilitare și orientare profesională a grupului țintă . În caz de schimbare a situației COVID-19, sau/și  a situației regionale,  agenda urmează a fi adaptată la regim online. (Hîncești, Bălți, Soroca, Telenești și Ștefan Vodă și mun.Bălți – sunt raioane prioritare).;

1.1 Agenda per 5 zile de instruire;

1.2. Suport livrabil pentru participante, inclusiv PPT;

1.3 Chestionar de evaluare pre, post a cunoștințelor participantelor programului de instruire;

2.     Livrarea a 5 cursuri, cu durata de 5 zile (8 ore) pentru fiecare din grupurile țintă, inclusiv cu implicarea reprezentanților din raioanele pilot;

3.       Analiză comprehensivă a chestionarelor completate de beneficiarele programului de instruire;

4.    Elaborarea a cinci rapoarte  narative privind livrarea a 5 cursuri de instruire, acordat femeilor  supraviețuitoare violenței de gen realizate;

5.    Elaborarea a unui raport narativ general privind acordarea orelor de consultanță,  mentorat și coaching pentru   femeile  supraviețuitoare violenței de gen,  referitor la dezvoltarea cunoștințelor substanțiale pentru a deveni antreprenoare acordat  femeilor  supraviețuitoare violenței de gen realizat;

6. Elaborarea conceptului pentru orelor de  mentorat.

6.1. Agenda sesiunii de mentorat, ce prevede  10  ore /per persoană, pentru 60  fete și femei  supraviețuitoare violenței de gen participante a sesiunilor de instruire;

6.2.  Suport livrabil pentru participante, inclusiv PPT;

6.3 Chestionar de evaluare pre/post a cunoștințelor participantelor programului de mentorat referitor la dezvoltarea cunoștințelor substanțiale pentru a deveni antreprenoare. (Hîncești, Bălți, Soroca, Telenești și Ștefan Vodă și mun.Bălți – sunt raioane prioritare).

7. Livrarea a 10 ore /per persoană, pentru 60  fete și femei  supraviețuitoare violenței de gen, în format offline si  online,  pentru a accesa programe de sprijin pentru afaceri  – disponibile la nivel național, pentru grupul țintă, inclusiv cu implicarea reprezentanților din raioanele pilot;

8. Analiză comprehensivă a chestionarelor completate de beneficiarele programului de consultanță, mentorat și coaching;

9. Elaborarea a 60 de rapoarte succinte (pentru fiecare persoana mentorată)  privind acordarea orelor de  mentorat pentru  femeile  supraviețuitoare violenței de gen,  referitor la dezvoltarea cunoștințelor substanțiale pentru a deveni antreprenoare;

10. Elaborarea a unui Raport narativ general privind acordarea orelor de  mentorat pentru femeile supraviețuitoare violenței de gen,  referitor la dezvoltarea cunoștințelor substanțiale pentru a deveni antreprenoare acordat  femeilor supraviețuitoare violenței de gen realizat;

11.   Elaborarea unui raport general narativ de activitate în baza activităților desfășurate.

Notă: În contextul pandemiei COVID-19, metodologia de oferire a sesiunilor de instruire (față în față sau online) va fi decisă înainte de organizarea de facto a acestora. Prestatorul va fi responsabil de asigurarea cursurilor în regim online, utilizând soluții pentru conferințe video și întâlniri online (Zoom/TrueConf/Microsoft Teams sau altele), care vor permite efectuarea apelurilor video de grup, vor conține chat interactiv, unde beneficiarii vor avea posibilitate să acorde întrebări formatorilor, vor conține opțiuni de partajare ecranului, pentru prezentările PowerPoint a formatorilor. Cursul de instruire va fi livrat în limba română, în caz de necesitate materialele vor fi traduse în rusă de către compania/organizația implementatoare.

Nr.LivrabilMateriale/CantitateaTermen de livrare
1.Elaborarea și prezentarea designului/conceptului a programului sesiunilor de instruire   Elaborarea și prezentarea designului/conceptului a programului de mentoratDraft preliminar; Document final;10  iunie  2022 15  iunie   2022
2.Agenda de instruire; Materiale de suport (inclusiv prezentări, fișe de lucru);   Agenda de mentorat ; Materiale de suport (inclusiv prezentări, fișe de lucru)Agenda; Draft materiale de suport;20 iunie  2022

25  iunie  2022
3.
4.
Realizarea a 5 sesiuni de  instruire ;   Raport de activitate ;


Realizarea a 60 ore de mentorat ;

Raport de activitate ;
Liste ale participanților, chestionare; Raport de progres în baza chestionarelor de evaluare inițială și finală cu recomandări de consolidare;

Liste ale participanților, chestionare; Raport de progres în baza chestionarelor de evaluare inițială și finală cu recomandări de consolidare;
iulie  2022  
iulie  2022


Iulie – August 2022   Septembrie 2022

Indicatori  atinși:

 • Cel puțin 100 de fete și femei  supraviețuitoare violenței de gen,  vor beneficia de informații, consultări servicii de sprijin și abilitare economică, dintre care:
 • Cel puțin 60 de fete și femei  supraviețuitoare violenței de gen,  vor beneficia de mentorat și sprijin de coaching referitor la  construirea încrederii în sine, identificarea unui stagiu scurt, integrarea pe piața muncii;
 • Cel puțin 75 de fete și femei  supraviețuitoare violenței de gen,  vor participa la instruire în – Formare antreprenorială cu accent pe administrarea afacerilor, alfabetizarea financiară, pregătirea unui plan de afaceri etc;
 • Cel puțin 75 de fete și femei  supraviețuitoare violenței de gen,  vor beneficia de consultanță pentru a accesa programe de sprijin pentru afaceri disponibile la nivel național;
 • Cel puțin  75 de supraviețuitori de fete și femei  supraviețuitoare violenței de gen,  vor dobândi cunoștințe substanțiale pentru a deveni antreprenori;
 • Cel puțin 60 e fete și femei  supraviețuitoare violenței de gen vor fi asistate și  mentorate – până la 10 ore per participant,  întru elaborarea unui plan de afaceri, ce va include și suport  în aplicarea la programe de finanțare naționale.

Pentru participare la concurs, Dosarul organizației/companiei va conține  următoarele:

 • Profilul Companiei sau CV experților (maxim 1 pagina)
 • Portofoliul formatorilor (cel puțin 10 ani activitate în prestarea serviciilor de formator în abilitare economică – descriere succinta);
 • Cel puţin 2 referinţe care să ateste capacitățile profesionale ale candidatului, să facă referire la instruiri anterioare desfășurate pe subiecte similare.
 • Oferta comercială/bugetul pentru realizarea sarcinilor propuse (Oferta de preţ în MDL);
 • Alte documente sau recomandări relevante (în funcție de disponibilitate).

Criterii de evaluare:

Prezentarea setului complet indicat în structura dosarului;

Experiența relevantă în domeniul solicitat;

Relevanța cu domeniul sarcinii;

Oferta cea mai avantajoasă respectând indicatorul preț/calitate.

Aspecte organizaționale:

Contractantul va lucra în afara oficiului PNFM și CDF în strînsă cooperare cu managementul Proiectului și va participa la toate ședințele legate de realizarea sarcinilor.

Remunerarea se va face în baza cuantumului stabilit prin contractul de prestare a serviciilor. Plata pentru servicii se va efectua în baza rapoartelor de activitate (cu indicare numărului de zile lucrate).

Dosarele pot fi aplicate la adresa electronică achizitii@pnfm.md sau depuse în format printat la sediul A.O. Platforma Națională a Femeilor din Moldova, mun. Chișinău, str. Mitropolit Varlaam 65 , până la data de 13 mai  2022, ora 18:00, cu mențiunea – Sesiuni de instruire și mentorat. Dosarele vor fi vizate de semnătura persoanei autorizate și ștampila. Doar aplicanții selectați vor fi contactați. Dosarele incomplete nu vor fi evaluate.

Persoana de contact:

Silvia Dragomir

Tel.: (373) 691 08 780

E-mail: achizitii@pnfm.md